REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI I INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA ZIEMNIAKA

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2020 lub inne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Polska Federacja Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17, 00-480 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Warszawa – Miasto Stołeczne Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784487, z kapitałem zakładowym 288.348.000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 7010922549, zwane dalej Polska Federacja Ziemniaka. Regulamin obowiązuje również Zwiedzających targi lub inne wydarzenia współorganizowane przez Polską Federację Ziemniaka i Partnerów.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu (indywidualnego lub w grupie) oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi lub inne wydarzenia organizowane na terenie przynależnym do siedziby MTP w Poznaniu lub w innym miejscu, zwanym dalej także Miejscem wydarzenia.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Polskiej Federacji Ziemniaka, w Miejscu wydarzenia (w kasach i punktach obsługi Zwiedzających), a także w Internecie pod adresem www.potatopoland.com i na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń organizowanych przez Polską Federację Ziemniaka oraz pod adresem www.mtp24.pl, www.tobilet.pl w serwisie obsługi Zwiedzających on-line, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).
 4. Wstęp na targi lub Miejsce wydarzenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 5. Dziennikarzy zainteresowanych zwiedzaniem targów lub innych wydarzeń obowiązują odrębne warunki wstępu i zasady świadczenia usług przez MTP, określone w Regulaminie dotyczącym przyznawania akredytacji prasowych, dostępnym w Internecie pod adresem www.grupamtp.pl w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).
 • 2

Zasady wstępu.

Kategorie Zwiedzających

 1. Szczegółowe zasady wstępu na poszczególne targi lub inne wydarzenia są ustalane przez Polską Federację Ziemniaka i współorganizatorów wydarzenia oraz ogłaszane przez Polską Federację Ziemniaka na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń, a także w kasach i punktach obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia.
 2. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia targów lub innych wydarzeń dla Zwiedzających, godzinach otwarcia kas biletowych, rodzajach dokumentów wstępu dla różnych kategorii Zwiedzających, kryteriach upoważniających do nabycia określonych dokumentów wstępu (np. wiek dzieci), cenach dokumentów wstępu, terminach, godzinach i trasach zwiedzania zorganizowanych grup Zwiedzających, uprawnieniach wynikających z posiadania określonych dokumentów wstępu, terminach rejestracji Profesjonalnych Zwiedzających.
 3. Wstęp do Miejsca wydarzenia podlega regulacji, a czasami ograniczeniom, w zależności od charakteru targów lub wydarzenia i jego rangi, obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych odpowiednich organów (w szczególności Głównego Inspektoratu Sanitarnego), a także kategorii Zwiedzających, na przykład poprzez: wyznaczenie odrębnych dni otwarcia targów dla Profesjonalnych Zwiedzających i odrębnych dni zwiedzania dla szerokiej publiczności, wyznaczenie odrębnych dni zwiedzania dla zorganizowanych grup Zwiedzających, zamknięcie części ekspozycji dla osób niepełnoletnich, ustalenie konieczności spełnienia warunku zgodności profilu działalności lub kształcenia z tematyką targów lub wydarzenia w celu uzyskania promocyjnej oferty wstępu, wprowadzenie obowiązku wcześniejszego zgłoszenia grup zwiedzających (grupy szkolnej, wycieczki). Polska Federacja Ziemniaka zastrzegają sobie prawo do zamknięcia sprzedaży dokumentów wstępu w sytuacji np. wyprzedania puli dostępnych biletów wstępu i/lub wjazdu na miejsce wydarzenia albo czasowego zaprzestania sprzedaży dokumentów wstępu na wybrane targi lub wydarzenia w sytuacji groźby przepełnienia miejsca wydarzenia w sytuacji bardzo dużej frekwencji Zwiedzających.
 4. Wstęp do Miejsca wydarzenia o charakterze imprezy masowej podlega szczególnej regulacji i ograniczeniom ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników takiego wydarzenia (w tym Zwiedzających), a Zwiedzających obowiązują, poza niniejszym Regulaminem, także postanowienia regulaminu imprezy masowej. Regulaminy poszczególnych imprez masowych organizowanych lub współorganizowanych przez Polską Federację Ziemniaka są dostępne w siedzibie Polskiej Federacji Ziemniaka, w Miejscu wydarzenia (w kasach i punktach obsługi Zwiedzających), a także w Internecie pod adresem www.grupamtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń w serwisie obsługi Zwiedzających on-line, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).
 5. Wstęp do Miejsca wydarzenia jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu i podlega kontroli (czytniki kodów kreskowych, bramki wejściowe, kołowrotki, monitoring), z zastrzeżeniem przypadków wstępu wolnego (bezdokumentów wstępu), o którym mowa poniżej.
 6. Jeżeli w związku z organizacją targów lub wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności mają być realizowane cele edukacyjne, oświatowe, kulturalne, rekreacyjno-sportowe , wstęp na niektóre takie wydarzenia może być wolny (bez dokumentów wstępu) dla wszystkich Zwiedzających albo odbywać się na specjalnych warunkach (cena biletu niższa niż standardowa) dla określonych grup Zwiedzających, na przykład:
  1. rodzin z dziećmi do lat 13 – pod warunkiem zgłoszenia w kasie obecności minimum 3 osób ze sobą spokrewnionych tj. 1 dziecko z rodzicami lub opiekunami lub 2 lub więcej dzieci z rodzicami lub opiekunami,
  2. studentów określonych kierunków uczelni wyższych, których profil jest pokrewny z tematyką targów lub innych wydarzeń – pod warunkiem okazania w kasie ważnej legitymacji studenckiej.
 7. Do Profesjonalnych Zwiedzających jest adresowana promocyjna oferta dokumentów wstępu na targi i inne wydarzenia branżowe, z której można skorzystać pod warunkiem dokonania rejestracji, o której mowa w §3 Regulaminu.
 8. Do zorganizowanych grup Zwiedzających jest adresowana oferta ulgowych biletów wstępu na niektóre targi lub wydarzenia, z której można skorzystać pod warunkiem uzyskania od MTP akceptacji zgłoszenia grupy, o czym mowa w §4 Regulaminu.
 9. Wstęp na targi lub inne wydarzenia gości, tj. osób zaproszonych, odbywa się na podstawie otrzymanych przez nich zaproszeń. MTP uznają zaproszenia wydane (wydrukowane) przez siebie oraz zaproszenia wydane (wydrukowane) przez swoich Partnerów (współorganizatorów targów lub wydarzeń, media, uczestników targów – wystawców), ale wcześniej zatwierdzone przez MTP.
 10. Zwiedzający, którzy dokonali zakupu dokumentów wstępu w punktach sprzedaży (kasach) w Miejscu wydarzenia, mają możliwość otrzymania faktury w czasie trwania targów lub wydarzenia w punktach fakturowania albo po zakończeniu targów lub wydarzenia poprzez wypełnienie formularza i pozostawienie go w punkcie fakturowania, punkcie informacyjnym, biurze obsługi w trakcie trwania targów lub wydarzenia Do formularza należy dołączyć oryginał paragonu zakupu dokumentów. Zwiedzający, którzy zakupili dokumenty wstępu on-line pod adresem www.mtp24.pl lub serwisu www.tobilet.pl, mają możliwość otrzymania faktury za pośrednictwem tego serwisu korzystając z zakładki „faktury”. Zwiedzający, którzy zakupili dokumenty wstępu w punktach sprzedaży bezpośredniej lub on-line prowadzonej przez podmioty, którym MTP zleciły sprzedaż dokumentów wstępu na wydarzenia, mają możliwość otrzymania faktury bezpośrednio od podmiotu (partnera MTP), u którego dokonali zakupu na warunkach określonych przez ten podmiot (w punkcie fakturowania lub on-line).
 11. MTP akceptuje tylko bilety sprzedawane przez autoryzowanych partnerów, którym zleciły sprzedaż dokumentów wstępu (szczegóły odnośnie do listy rekomendowanych partnerów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń). MTP nie ponosi odpowiedzialności za błędy dokumentów zakupionych poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Jedynie zakup biletów od autoryzowanych dystrybutorów gwarantuje zakup w cenie oferowanej przez MTP. Zakup biletów z innych źródeł obarczony jest ryzykiem zakupu biletu sfałszowanego, nieaktywnego, podrobionego, przerobionego, co uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie, będzie możliwości dochodzenia zwrotu kosztów biletu od MTP.
 12. Autoryzowani partnerzy, którym MTP zleci sprzedaż dokumentów wstępu mogą doliczać do cen dokumentów wstępu podanych na stronach internetowych przez MTP koszty operacyjne, na fakt doliczania tych kosztów, ani na ich wysokość MTP nie ma wpływu, jest to niezależne działanie partnerów.
 13. Dla Zwiedzających MTP oferuje także dokumenty wstępu z możliwością wjazdu (bilet lub zaproszenie). Dokument taki uprawnia posiadacza do wjazdu na teren targowy zlokalizowany bezpośrednio przy ekspozycji pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, a w przypadku braku wolnych miejsc MTP zapewnia miejsce postojowe na parkingach zlokalizowanych w innej lokalizacji np. parking MTP zlokalizowany w okolicy targów przy ul. Matejki (szczegółowe informacje odnośnie do alternatywnych parkingów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń). MTP ze względu na ograniczenia techniczne, nie zawsze jest w stanie zagwarantować każdemu posiadaczowi dokumentu wstępu z wjazdem wjazd na teren targowy zlokalizowany bezpośrednio przy ekspozycji.
 14. MTP może zdecydować o sprzedaży dokumentów wstępu wyłącznie w formie online.
 • 3

Rejestracja Profesjonalnych Zwiedzających

 1. Rejestracja jest warunkiem skorzystania przez Profesjonalnych Zwiedzających z promocyjnej oferty dokumentów wstępu, o której mowa w §2 ust. 7 i określonej w szczegółowych zasadach wstępu, o których mowa w §2 ust. 1–3.
 2. Do rejestracji jako Profesjonalni Zwiedzający są uprawnione osoby reprezentujące albo występujące w inny sposób w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Do rejestracji nie są uprawione osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.
 3. Do rejestracji na danych targach lub innym wydarzeniu są uprawnieni tylko Profesjonalni Zwiedzający reprezentujący branże związane z tematyką targów lub wydarzenia.
 4. Rejestracji można dokonać on-line pod adresem www.mtp24.pl lub innym adresem www wskazanym przez MTP na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń (24h na dobę, w okresie od około 3 miesięcy przed rozpoczęciem targów lub wydarzenia do ostatniego dnia ich trwania) albo w punkcie obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia (w czasie trwania targów lub wydarzenia).
 5. Korzystający z serwisu obsługi Zwiedzających mtp24.pl lub serwisu tobilet.pl są zobowiązani, przed przystąpieniem do rejestracji on-line, do akceptacji Regulaminu serwisów.
 6. Rejestracji w punkcie obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia dokonuje się poprzez okazanie wizytówki lub pieczęci firmowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać dane identyfikujące osobę rejestrującą się jako Profesjonalnego Zwiedzającego (czyli zgodnie z ust. 2 dane tzw. służbowe, a nie prywatne).
 7. W celu skorzystania z oferty promocyjnej skierowanej do Profesjonalnych Zwiedzających, Profesjonalny Zwiedzający powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MTP w celach marketingowych i statystycznych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i marketing bezpośredni drogą telefoniczną.
 8. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 7 jest dobrowolne, natomiast w przypadku braku takiej zgody MTP mają prawo odmówić sprzedaży dokumentów wstępu według promocyjnej oferty, o której mowa w ust. 1. W takiej sytuacji Profesjonalny Zwiedzający ma możliwość zakupu dokumentu wstępu w normalnej cenie wg. zasad określonych na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń.
 9. Formularz rejestracyjny obejmuje następujące pozycje:
 10. imię i nazwisko,
 11. stanowisko, funkcja, zawód,
 12. nazwa (firma) podmiotu / pracodawcy / działalności,
 13. adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (państwo, kod i miejscowość, ulica),
 14. dane teleadresowe: nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, e-mail, adres strony internetowej (jeżeli podmiot posiada),
 15. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 16. rodzaj działalności (np. produkcja, handel, usługi, inne),
 17. branże działalności,
 18. wielkość podmiotu/działalności (liczba zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa rolnego, inne).

Formularz rejestracyjny Profesjonalnego Zwiedzającego wymaga czytelnego podpisu osoby go wypełniającej.

 1. Dane, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez MTP obowiązków usługodawcy. Profesjonalny Zwiedzający ma możliwość zgłoszenia MTP zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych osobowych, zgłoszone MTP w punkcie obsługi Zwiedzających przed wykonaniem usługi (sprzedażą dokumentów wstępu) przez MTP, oznacza odstąpienie Profesjonalnego Zwiedzającego od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji tej usługi przez MTP.
 2. Jeżeli MTP stwierdzą, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym, mają prawo odmówić sprzedaży dokumentów wstępu według promocyjnej oferty, o której mowa w ust. 1.
 • 4

Zgłaszanie zorganizowanych grup Zwiedzających

 1. Zgłoszenie zorganizowanych grup Zwiedzających (grupy pracowników, grupy szkolne) są warunkiem skorzystania z adresowanej do nich oferty dokumentów wstępu na targi lub wydarzenie, o której mowa w § 2 ust. 8 i określonej w szczegółowych zasadach wstępu, o których mowa w § 2 ust. 1–4.
 2. Formularz zgłoszenia grupy pracowników jest dostępny na stronie internetowej danych targów lub wydarzenia. Zgłoszenie grupy pracowników obejmuje wniosek osoby reprezentującej organizatora (np. izby branżowej) oraz listę uczestników grupy pracowników ze wskazaniem nazwy organizatora i danych do kontaktu (np. adres e-mail, telefon podmiotu lub osoby, która zgłasza grupę pracowników i jest reprezentantem podmiotu). Minimalna liczba uczestników grupy pracowników to 10 osób wraz z osobą, która jest reprezentantem grupy pracowników, o ile szczegółowe zasady wstępu, o których mowa w § 2 ust. 1-4 nie mówią inaczej.
 3. Formularz zgłoszenia grupy szkolnej jest dostępny na stronie internetowej danych targów lub wydarzenia. Zgłoszeniegrupy szkolnej obejmuje wniosek dyrektora szkoły albo dziekana wydziału szkoły wyższej, liczbę uczniów albo studentów oraz dane kontaktowe do osoby zgłaszającej grupę szkolną. Minimalna liczba uczestników grupy szkolnej to 10 osób wraz z Opiekunem, o ile szczegółowe zasady wstępu o których mowa w § 2 ust. 1-4 nie mówią inaczej. W przypadku dużej grupy szkolnej, na każde 20 uczniów albo studentów powinien przypadać jeden Opiekun będący osobą pełnoletnią.
 4. MTP akceptują zgłoszenia ze szkół, uczelni lub od innych organizatorów, których profil nauki, kształcenia, działalności zawodowej lub gospodarczej jest związany z branżami wchodzącymi w zakres tematyki danych targów lub wydarzenia. Zgłoszenia bez względu na profil szkoły, uczelni albo innego organizatora mogą być przyjmowane przez MTP tylko na niektóre wydarzenia skierowane do szerokiej publiczności, jeżeli przewidują to szczegółowe zasady wstępu z uwagi na realizowane w czasie tych wydarzeń cele edukacyjne, oświatowe, kulturalne, rekreacyjno-sportowe itp.
 5. Zgłoszenia zorganizowanych grup należy dokonać w pierwszej kolejności poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń w celu uzyskania akceptacji MTP. Po uzyskaniu akceptacji, oryginał zgłoszenia należy dostarczyć MTP, najpóźniej w dniu zwiedzania targów lub wydarzenia, bezpośrednio przy wejściu na miejsce wydarzenia. Oryginał zgłoszenia stanowi podstawę zastosowania oferty dokumentów wstępu na targi lub wydarzenie, o której mowa w § 2 ust. 8 (ulgowe bilety wstępu). Szczegółowy sposób i termin dostarczenia zgłoszeń wynika z opublikowanych w Internecie szczegółowych zasad wstępu ustalonych dla danych targów lub wydarzenia oraz z uzgodnień z MTP.
 6. MTP zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia grupy ze względu na: brak uzasadnienia konieczności zwiedzania targów lub wydarzenia, w przypadku niezgodności profilu szkoły albo uczelni z tematyką targów lub wydarzenia, niedotrzymanie wyznaczonego przez MTP terminu nadesłania zgłoszenia, możliwości organizacyjne (np. wyczerpanie ulgowych biletów wstępu, ograniczenie wstępu grup szkolnych na życzenie wystawców). Z podobnych przyczyn MTP mogą nie zaakceptować zgłoszenia grupy pracowników.
 7. MTP potwierdza przyjęcie zgłoszenia w sposób określony na stronach internetowych danych targów lub wydarzeń w którym zaakceptują termin i godziny wstępu zaproponowane przez szkołę, uczelnię albo innego organizatora grupy albo zaproponują zmianę terminu lub godzin wstępu na targi lub wydarzenie.
 8. Zaakceptowane przez MTP zgłoszenie zorganizowanej grupy Zwiedzających uprawnia do zakupu ulgowych biletów wstępu w ilości odpowiadającej uczestnikom grupy. W przypadku grupy szkolnej, opłata za bilet dla Opiekuna jest w takiej samej wysokości jak dla ucznia albo studenta.
 9. Na czas zwiedzania niektórych targów lub wydarzeń MTP mogą przydzielić zorganizowanej grupie Przewodnika na każde 20 osób, a także wyznaczyć trasę zwiedzania. W przypadku zgłoszenia grup liczących mniej niż 20 uczestników, MTP zastrzegają sobie prawo do łączenia różnych grup, a przypadku zgłoszenia grup liczących więcej niż 20 uczestników – do dzielenia grup i ewentualnego łączenia z innymi grupami. W przypadku przydzielenia grupie Przewodnika przez MTP i wyznaczenia trasy zwiedzania, grupa jest zobowiązana do zwiedzania targów tylko wyznaczoną trasą z Przewodnikiem. Przydzielenie Przewodnika przez MTP nie zwalania Opiekuna grupy z jego obowiązków opieki, wychowawczych itp. względem członków grupy.
 10. Dyrektor szkoły albo dziekan wydziału szkoły wyższej albo reprezentant organizatora dokonujący zgłoszenia grupy, jest zobowiązany do zapoznania uczniów, studentów albo innych uczestników grupy oraz ich Opiekunów z niniejszym Regulaminem, szczegółowymi zasadami wstępu na poszczególne targi i inne wydarzenia, a zwłaszcza z przepisami porządkowymi. Opiekun grupy jest zobowiązany do egzekwowania przestrzegania przez uczestników grupy przepisów porządkowych, o których mowa w dalszej części Regulaminu, a także stosowania się do poleceń Przewodnika przyznanego przez MTP.
 11. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Opiekuna i uczestników grupy, w tym nieprzestrzegania szczegółowych zasad wstępu o których mowa w §2 ust. 1-4, nieprzestrzegania przepisów porządkowych, niestosowania się do poleceń Przewodnika grupy, MTP mogą dokonać przerwania zwiedzania targów lub innych wydarzeń przez wszystkich uczestników grupy, bez możliwości jego kontynuacji. W takim przypadku koszt zakupu biletów nie podlega zwrotowi.
 • 5

Zaproszenia

 1. Wstęp na targi lub wydarzenia może odbywać się na podstawie zaproszeń wydanych (wydrukowanych) przez MTP albo zaproszeń wydanych (wydrukowanych) przez ich partnerów (współorganizatorów targów lub wydarzeń, media, uczestników targów – wystawców), której zostały wcześniej zatwierdzone przez MTP.
 2. Zaproszenie uprawnia posiadacza zaproszenia lub osobę zaproszoną imiennie do wstępu na miejsce wydarzenia, zgodnie z informacją na zaproszeniu.
 3. Zaproszenia dystrybuowane przez MTP i ich partnerów uprawniają do wstępu po ich okazaniu przy wejściu na targi lub wydarzenie albo wymagają tzw. bezpłatnej lub płatnej aktywacji, o której mowa szczegółowo w ust. 6 poniżej. Aktywacja ma potwierdzić przyjście zaproszonej osoby na targi lub wydarzenie, służy rozliczeniu wykorzystanych zaproszeń i stanowi podstawę wystawienia przez MTP faktury z tytułu sprzedaży zaproszeń posiadaczowi zaproszenia lub partnerom MTP (np. wystawcom).
 4. Aktywacji można dokonać on-line na stronie www.mtp24.pl albo w jednym z punktów obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia (np. w holach wejściowych) w czasie trwania targów lub innego wydarzenia. Za aktywację dokonaną on-line MTP nie pobierają żadnych opłat, natomiast aktywacja zaproszeń w jednym z punktów obsługi Zwiedzających może być płatna, zasady odpłatności są określane każdorazowo poprzez szczegółowe zasady wstępu na poszczególne targi lub inne wydarzenia o których mowa w § 2 ust. 1-2.
 5. Korzystający z serwisu obsługi Zwiedzających mtp24.pl lub serwisu tobilet.pl są zobowiązani, przed przystąpieniem do rejestracji on-line, do akceptacji Regulaminu serwisów.
 6. Aktywacja zaproszenia polega na podaniu numeru zaproszenia i wypełnieniu formularza rejestracyjnego w sposób analogiczny jak określony dla Profesjonalnych Zwiedzających w § 3 ust. 6.
 • 6

Przetwarzanie danych osobowych Zwiedzających

 1. Administratorem danych osobowych Zwiedzających są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań. MTP pozyskuje dane osobowe Zwiedzających bezpośrednio od nich, od osób zgłaszających grupy Zwiedzających zgodnie z Regulaminem, wystawców lub od swoich Partnerów. MTP pozyskując dane osobowe niebezpośrednio od Zwiedzającego, którego dane dotyczą może przetwarzać jego imię i nazwisko, stanowisko, funkcję lub zawód, nazwę (firmę) reprezentowanego podmiotu lub pracodawcy, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (państwo, kod i miejscowość, ulica), dane teleadresowe: nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, e-mail, adres strony internetowej (jeżeli podmiot posiada), numer identyfikacji podatkowej (NIP), rodzaj działalności (np. produkcja, handel, usługi, inne), branże działalności, wielkość podmiotu/działalności (liczba zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa rolnego, inne).
 2. Z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym w MTP można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@grupamtp.pl.
 3. Dane osobowe Zwiedzających będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Dane osobowe Zwiedzających przetwarzane będą przez MTP:
 5. w celu i w zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem targów lub wydarzeń zgodnie z Regulaminem, umową zawartą ze Zwiedzającym lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w targach lub wydarzeniu organizowanym przez MTP. Podstawę przetwarzania danych osobowych Zwiedzających stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO – realizacja umowy zawartej ze Zwiedzającym (Regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na MTP np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o gwarancji i rękojmi, o ochronie imprez masowych.
 6. w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na MTP zaleceniem GIS dotyczącym: i. zbierania oświadczeń, że według najlepszej wiedzy Zwiedzającego, Zwiedzający nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; ii. w przypadku targów rejestrowania wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach, (przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 7. Dane osobowe Zwiedzających mogą być przetwarzane przez MTP:
 8. w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania targów lub wydarzenia, w której Zwiedzający uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.
 9. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 10. w celu prowadzenia badań statystycznych dotyczących np. ilości Zwiedzających, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 11. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 12. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie targów lub wydarzenia organizowanego przez MTP, w szczególności MTP zastrzegają sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości Profesjonalnych Zwiedzających dokonujących odbioru w kasie lub punkcie obsługi MTP zamówionych on-line biletów wstępu, a także prawo do weryfikacji, na podstawie stosownej legitymacji, uprawnień Zwiedzających (studentów, uczniów) do skorzystania z promocyjnej oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 pkt. b) Regulaminu. MTP stosuje również monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie targów lub wydarzenia organizowanego przez MTP, co może wiązać się z przetwarzaniem wizerunku Zwiedzających.
 13. MTP może ujawniać dane osobowe Zwiedzających swoim Partnerom, jak również podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, administracyjne, ochrony, księgowe, reklamowe, pocztowe lub kurierskie oraz służbom sanitarnym, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego wytycznych dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl oraz umożliwienia uprawnionym służbom sanitarnym przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 14. MTP może ujawniać wizerunek Zwiedzającego administratorom portali społecznościowych, w szczególności YouTube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Facebook Limited z siedzibą w Irlandii, Twitter Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Twitter International Company z siedzibą w Irlandii, LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii i LinkedIn Corporations z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – wyłącznie wówczas, gdy Zwiedzający wyraził zgodę na publikację jego wizerunku na takim portalu społecznościowym na zasadach określonych w ust. 13 poniżej.
 15. Dane osobowe Zwiedzających będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wymienionych w ust. 4-5, w szczególności w okresie realizacji targów lub wydarzeń przez MTP, ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postępowania reklamacyjnego związanego z targami lub wydarzeniami organizowanymi przez MTP, a następnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją targów lub wydarzeń. Dane osobowe Zwiedzającego służące kontaktowi, o którym mowa w ust. 5 lit. a będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia ich pozyskania.
 16. MTP zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.
 17. Pana/Pani dane osobowe związane ze składaniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b, będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia zakończenia targów lub wydarzenia, w związku z którym oświadczenie zostało złożone.
 18. W granicach przepisów prawa Zwiedzającym przysługują prawa do:
 19. dostępu do ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP,
 20. sprostowania ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP,
 21. usunięcia ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP, w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 22. ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO,
 23. przeniesienia ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Zwiedzający może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MTP przesłały je do innego administratora. Jednakże MTP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Zwiedzającym tylko co do tych danych, które MTP przetwarza na podstawie umowy ze Zwiedzającym lub na podstawie jego zgody;
 24. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez MTP w celu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP lub elektronicznie na adres: iod@grupamtp.pl.
 25. Zwiedzającym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych przez MTP narusza przepisy RODO. Zwiedzający może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody np. w celu otrzymywania od MTP lub jego Partnerów informacji handlowych w formie newslettera, poczty elektronicznej, SMS i MMS, telefonicznej, jak również rozpowszechniania wizerunku Zwiedzającego na stronie internetowej MTP lub portalu społecznościowym. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać bezpłatnie cofnięte. MTP będzie przetwarzać dane osobowe w celu określonych w ust. 13 do momentu cofnięcia zgody Zwiedzającego na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu wstępu na targi lub wydarzenie, natomiast może być warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku Zwiedzającego nie jest wymagania, jeżeli jego wizerunek stanowi jedynie fragment większej całości (krajobrazu, zgromadzenia, imprezy masowej).
 26. MTP może przekazywać dane osobowe Zwiedzających do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, wyłącznie wówczas, gdy Zwiedzający wyrazi zgodę na publikację wizerunku na portalu społecznościowym Facebook, Twitter lub LinkedIn. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis dokonała spółka Google LLC – spółka matka wobec YouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także YouTube LLC), Facebook Inc., Twitter Inc. oraz LinkedIn Corporation są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
 • 7

Inne usługi i świadczenia dla Zwiedzających

 1. Katalog wystawców uczestniczących w targach lub wydarzeniu, Vademecum Zwiedzającego, przewodnik lub informator o targach lub wydarzeniu może być sprzedawany lub wydawany (jeżeli został wkalkulowany w cenę dokumentu wstępu na targi) w kasach MTP, punktach obsługi Zwiedzających, biurze targów, a także przez hostessy w Miejscu wydarzenia. Dokładna informacja jest podawana przez MTP na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń.
 2. Profesjonalni Zwiedzający lub goście zaproszeni przez wystawców mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (np. wstęp do specjalnych stref), ustalonych w ofercie odnoszącej się do danych targów lub wydarzenia i przedstawionej na stronach internetowych danych targów lub wydarzeń.
 3. Podczas wybranych targów branżowych, specjalistycznych wydarzeń, MTP umożliwiają Zwiedzającym uzyskanie informacji w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym celu organizują w Miejscu wydarzenia punkt konsultacyjny, w którym informacji udzielają rzecznicy patentowi.
 4. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń, MTP dokonują jednolitego oznaczenia stoisk wystawców, a w pawilonach i na terenach otwartych prezentują plany lokalizacji stoisk. Na niektórych targach wydarzeniach MTP opracowują trasy zwiedzania z przewodnikiem dla zorganizowanych grup zwiedzających.
 5. Poruszanie się po Miejscu wydarzenia ułatwia czytelny, graficzny system oznakowania pawilonów i innych obiektów, a także udostępnianie Zwiedzającym mapek terenu MTP lub innych miejsc wydarzenia.
 6. MTP świadczą odpłatnie następujące usługi dla Zwiedzających:
 1. gastronomiczne (MTPCafe itd.),
 2. kserograficzne (Biuro Targów ).
  1. W czasie niektórych targów i innych wydarzeń MTP uruchamiają w holach wejściowych szatnie, w których poza odzieżą, można przechować również bagaż podręczny lub bagaż podróżny.
 • 8

Przepisy porządkowe

 1. Zwiedzający mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów lub innych wydarzeń, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:
 1. obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że Zwiedzający, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 2. obowiązek samodzielnego wyposażenia się Zwiedzającego w materiały ochrony osobistej,
 3. obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru targów lub innego wydarzenia,
 4. nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,
 5. bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/ wjazdu na Miejsce wydarzenia,
 6. nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek oraz nakaz noszenia rękawiczek dla osób przebywających w Miejscu wydarzenia,
 7. dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na Miejsce wydarzenia, w toaletach, na stoiskach wystawców, korzystając z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji,
 8. korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
 9. nakaz poruszania się w Miejscu wydarzenia zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w Miejscu wydarzenia w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach obsługi klienta, na stoiskach wystawców, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,
 10. nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Zwiedzającego zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek podania danych osób z którymi Zwiedzający miał kontakt w Miejscu wydarzenia, wskazania przestrzeni, w której przebywał Zwiedzający czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,
 11. nakaz wyłączenia z użytku depozytów i palarni,
 12. nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez MTP w Miejscu wydarzenia dotyczących procedur bezpieczeństwa.
 13. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w ust. 1, MTP zastrzegają sobie prawo do:
 14. niewpuszczenia na Miejsce wydarzenia osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub co do których w toku zastosowania tych procedur zaistnieje prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem),
 15. natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z Miejsca wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Zwiedzający nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.
  1. Miejsce wydarzenia, pawilony, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.
  2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika targów (wystawcy) lub innego wydarzenia. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów lub innego wydarzenia, MTP wydadzą polecenie ich wstrzymania.
  3. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z MTP, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. W Miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:
 16. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 17. wnoszenia i spożywania alkoholu, za wyjątkiem spożywania napojów alkoholowych zakupionych lub podawanych w miejscach wyznaczonych przez MTP lub współorganizatora (Partnera), które dodatkowo w czasie i na terenie Wydarzeń o charakterze imprez masowych podlega ograniczeniom wynikającym z art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1870 ze zm.);
 18. rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 19. używania bezzałogowych statków powietrznych ( np. dronów) bez zgody MTP;
 20. zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 21. wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp., chyba że jest to dozwolone przez MTP na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę (np. udział w konkursie dla psów, pokaz jazdy na rowerach) lub jest to pies przewodnik, pies asystent osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem okazania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody;
 22. palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach,
 23. zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
 • niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie MTP lub w innym miejscu targów lub wydarzeń;
 1. opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.
  1. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Miejsce wydarzenia.
  2. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5, MTP zastrzegają sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z Miejsca wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
  3. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.
  4. Przedmioty i substancje określone w ust. 6 lit. a) oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie MTP lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez MTP albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. MTP nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targów lub innego wydarzenia, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.
  5. Zwiedzający są zobowiązani do:
 2. respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 3. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w Miejscu wydarzenia;
 4. usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonów pojemników, oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów;
 5. wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MTP ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Miejscu wydarzenia), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z pawilonów;
 6. wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.
  1. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).
 • 9

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

 1. MTP zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub innego wydarzenia, i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów lub wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów ich rozpoczęcia. W przypadkach nagłego odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub wydarzenia z przyczyn niezależnych od MTP, Zwiedzającemu, który nie zdążył wykorzystać zakupionego dokumentu wstępu, nie przysługuje prawo do odszkodowania, a tylko zwrot należności w wysokości ceny brutto tego dokumentu. Zwrot należności zostanie dokonany na podstawie przedstawionego MTP dokumentu wstępu według zasad określonych dalej w § 10. W przypadku nie wykorzystania zakupionego dokumentu wstępu obowiązującego w danym dniu targów lub wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Zwiedzającego, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu, a MTP nie dokonują zwrotu należności.
 2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Zwiedzającego.
 3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Zwiedzającego wyjątkiem rzeczy pozostawionych na przechowanie w szatni MTP, o których mowa poniżej.
 4. MTP odpowiadają za rzeczy przekazane im na przechowanie w szatni (odzież, bagaż podręczny, bagaż podróżny, inne przedmioty). MTP nie przyjmują do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież i inne mienie Zwiedzającego nieodebrane z szatni MTP w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.
 5. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki w miejscu wydarzenia. Zwiedzającym nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez MTP ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).
 6. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Zwiedzających wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby MTP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z pawilonu targowego.
 7. Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
 8. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy). Powinni również we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy.
 9. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia MTP). Oceny szkód dokonują MTP, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
 10. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić MTP oraz Policję niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 12. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail lub NIP.
 • 10

Zwroty niewykorzystanych biletów wstępu

 1. Zwiedzający, którzy nie wykorzystali zakupionych biletów wstępu na targi lub inne wydarzenia, w związku z nagłym odwołaniem, skróceniem lub przełożeniem terminu targów lub wydarzenia z przyczyn niezależnych od MTP, mają prawo otrzymać zwrot należności od MTP, na zasadach poniżej określonych.
 2. Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony bezpośrednio w kasie w miejscu wydarzenia, będzie dokonywany w kasie, w godzinach jej otwarcia podczas targów lub wydarzenia, najpóźniej w ostatnim dniu trwania targów lub wydarzenia, pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego biletu oraz paragonu fiskalnego (faktury); zwrot należności będzie dokonywany niezwłocznie, gotówką do rąk zainteresowanego.
 3. Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony on-line za pośrednictwem serwisu mtp24.pl lub serwisu tobilet.pl, będzie dokonywany na podstawie wiadomości e-mail wysłanej przez Zwiedzającego na adres reklamacje@grupamtp.pl za pośrednictwem odpowiedniego serwisu, najpóźniej w terminie zakończenia sprzedaży on-line (ogłaszanym przez MTP na stronie internetowej dotyczącej danych targów lub wydarzeń i w serwisach). Zwrot należności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Zwiedzającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez MTP.
 4. Zwrot biletu zakupionego w punktach sprzedaży bezpośredniej lub on-line prowadzonej przez podmioty, którym MTP zleciły sprzedaż biletów na targi lub wydarzenia, będzie dokonywany przez te podmioty w sposób i na warunkach przez nie ustalonych.
 • 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez MTP usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje Zwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie targów lub wydarzenia w jednym z punktów obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia (np. w holach wejściowych MTP), a w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 7 dni po zakończeniu targów / wydarzenia – drogą elektroniczną na adres reklamacje@grupamtp.pl albo listownie na adres korespondencyjny: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia w punkcie obsługi Zwiedzających w miejscu wydarzenia lub jej wpływu do MTP drogą elektroniczną lub pocztową.
 4. MTP zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3, w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień. MTP dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 06 czerwca 2020 r.
 2. MTP zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod adresem www.grupamtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia targów lub wydarzeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a MTP, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.